Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W WOJNICZU

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE


§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne w Wojniczu.

2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

32 – 830 Wojnicz

ul. Krzywa 18

NIP 873-28-62-455

tel. (14) 6790013

3. Lokalizacja przedszkola:

Siedzibą przedszkola jest obiekt w Wojniczu przy ulicy Krzywej 18, w którym funkcjonuje

5 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wojnicz, ul. Rynek 1.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.


§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Wojniczu,

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego w Wojniczu,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka , oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.
 3. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:

  1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący, objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,

  2) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

  3) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

  4) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

  5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

4. Do zadań przedszkola należy:

  1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dziecidoświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące

   do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

  16. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej ,
  17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka

   językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 1. 5. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

  1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu

   na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  2. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno -terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.


§ 4

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na

  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia

  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników

  środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania

  potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego

  uczestnictwa w życiu przedszkola.

 3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika

  w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. z zaburzeń zachowania i emocji,
 5. ze szczególnych uzdolnień,
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 8. z choroby przewlekłej,
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 10. z niepowodzeń edukacyjnych,
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

  sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

 2. 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

 1. dziecka,
 2. rodziców dziecka,
 3. dyrektora przedszkola,
 4. nauczyciela, lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,
 5. poradni,
 6. pomocy nauczyciela,
 7. pracownika socjalnego,
 8. asystenta rodziny,
 9. kuratora sądowego.

 1. 6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

 3. 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

  1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

  2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

  3) zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

  socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

  4) porad i konsultacji.

 1. 9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

  1) rodzicami dzieci,

  2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

  3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

  4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

  5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. 11. W przypadku gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 2. 12. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci

  przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 3. 13. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 4. 14.Nauczyciele i specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych

  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także

  rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień i zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 5. 15. Działania, o których mowa w ust. 14, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą

  i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 6. 16. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy

  z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

 7. 17. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno--pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy  -pedagogicznej.
 8. 18. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
 9. 19. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka

  formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin,

  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.

 10. 20. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się,
 3. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym.

 1. 21. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 2. 22. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora przedszkola.
 3. 23. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

  1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

  2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,

  3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

  4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

  5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci,

  6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

  7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. 24.Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci,
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

 1. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 5

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
 2. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.
 3. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem.

 

§ 6

 

Indywidualny model przedszkola

Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:

  1) posiadanie własnego logo,

  2) objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska,

  3) współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom,

  4) promowanie placówki w środowisku,

  5) tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom,

  6) podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka,

  7) prowadzenie własnej strony internetowej,

  8) udział w projektach europejskich.

§ 7

Zadania przedszkola związane z nauką religii

 

Nauka religii w przedszkolu organizowana jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).

§ 8

Zadania związane z bezpieczeństwem

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci

  odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

2. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola

  bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia

  jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie

  zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.

  3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.

  4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów

  odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.

  Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

  5. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

  6. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

  7. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, takich jak kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

8. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

  1. informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
  2. okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
  3. współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu

   i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

   9. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.

   10. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające

   z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

   1. 1. Organami przedszkola są:

   1. Dyrektor,
   2. Rada Pedagogiczna,
   3. Rada Rodziców.

     

    2. Dyrektor przedszkola:

   1. organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
   2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
   3. sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju

    psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

   4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
   5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także

    organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

   6. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,
   7. współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji

    praktyk pedagogicznych,

   8. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu

    zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),

   9. jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
   10. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
   11. stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej

    i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,

   12. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami,

    organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

     

   1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
   2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

    W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby

    zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym

    przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.

   3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
   4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest

    odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

   5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
   6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być

    organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy

    przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej

    członków rady pedagogicznej.

   7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

    1) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

    2) zatwierdzanie planów pracy placówki,

    3) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w jednostce,

    4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

    5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

    6) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

   1. organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
   2. propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
   3. programy wychowania przedszkolnego,
   4. powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
   5. powierzenie stanowiska wicedyrektora,
   6. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
   7. pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
   1. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
   2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
   3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności

    wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny

    ze statutem placówki.

   4. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego

    i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

   5. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:
    1. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
    2. projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
   1. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze

    z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

   2. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając

    obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje.

     

    Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez:

    zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę

    informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

   1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
   2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
   1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu

    o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone do użytku przez

    dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

   2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
   3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
   4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie,

    który przeznacza się na:

    1. na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
    2. pobyt na świeżym powietrzu- dzieci spędzają czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku,

     w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

    3. różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania

     przedszkolnego,

    4. pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
   1. dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
   2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   3. zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.
   1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości

    rozwojowych dzieci.

   2. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
   3. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
   4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
   5. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii logopedycznej.
   6. Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.
   7. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące

    z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony

    na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki,

    ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

   8. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci,

    ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną

    prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

    Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem na poznanie liter skutkują zabawami

    w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami

    prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie,

    nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tych czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

   9. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia czyli

    powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając

    mu zdrowy rozwój.

   10. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
   1. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii

    zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji

    związkowych .

   2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
   3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. Arkusz organizacji przedszkola określa

    w szczególności:

   1. liczbę oddziałów; liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; tygodniowy wymiar zajęć

    religii,

   2. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
   3. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
   4. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz

    z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

   5. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,
   6. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
   1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.
   2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.
   1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00-17.00 z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
   2. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.
   3. Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie. Podstawa Programowa realizowana jest w godz. 8.00-13.00.
   4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
   5. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania

    przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie

    obowiązującej uchwały Rady Gminy Wojnicz.

   1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
   2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor

    przedszkola na dany rok szkolny. Znajduje się on w aktach osobowych pracowników.

   1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli,

    zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji

    rodziców.

   2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest,

    by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

   1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo -dydaktyczno -opiekuńczą zgodnie

    z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami,

    odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

     

   2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych

    mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań.

    Nauczyciel w szczególności:

    1. organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
    2. ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady

     bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw

     ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków),

    3. wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
    4. uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
    5. dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin

     w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie

     z zatwierdzonym harmonogramem,

    6. nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (sprzątaczka, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
    7. nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika –

     w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,

    8. współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
    9. informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).
   3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
   4. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją

    rady pedagogicznej:

    1. realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni,

     tygodnia, miesiąca,

    2. plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji

     dzieci,

    3. plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami

     proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą

     programową,

    4. część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi

     przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

   1. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
    1. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie

     i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji

     o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza

     się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,

    2. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
    3. opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie

     indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju

     dziecka,

    4. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
    5. stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
    6. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich

     kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

    7. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę

     pomieszczeń,

   2. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel

    otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy

    do jego możliwości.

   3. W pracy dydaktyczno -wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni

    psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.

   4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

    ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

   5. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
    1. uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
    2. przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
   1. organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
   2. organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących

    informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze,

   3. przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji

    o rodzinie;

    1. uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
    2. prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
    3. informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
    4. systematycznego eksponowania prac dzieci.
   1. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

    dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez

    wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

   2. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie

    samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno -kulturalnej i przyrodniczej,

    wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

   3. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających

    z organizacji pracy w placówce.

   4. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci

    do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

   1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno -obsługowych jest zapewnienie

    sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego

    otoczenia w ładzie i czystości.

   2. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
    1. zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
    2. wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach.
   1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku

    kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku

    kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat.

    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi

    miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

   2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.

   3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni

    psychologiczno-pedagogicznej.

   4. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

   5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

     

    1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka.

    W szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu

    opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

    1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka

    i możliwościami placówki,

    2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,

    3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,

    4)uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie

    z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

    5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

    6) zaspokajanie potrzeb własnych,

    7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

    8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,

    9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,

    10) zabawę i wybór towarzysza zabawy,

    11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

    12) wyrażanie własnych sądów i opinii,

    13) poszanowanie godności osobistej,

    14) tolerancję,

    15) akceptację,

    16) zrozumienie indywidualnych potrzeb,

    17) poszanowanie własności,

    18) indywidualne tempo rozwoju.

     

    2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

    1) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie

    i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),

    2) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,

    3) próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy–czterolatki),

    umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,

    4) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,

    5) wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,

    6) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,

    7) szanować wytwory innych dzieci,

    8) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

    1. 1) respektowanie niniejszego statutu,

     2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

     3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez

     rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

     4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

     5) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

     6) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich

     podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

     7) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

     8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

     9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

    1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

    2. Rodzice mają prawo do:

    1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy

     dydaktyczno -wychowawczej,

    2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,

    3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,

    4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności

     wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,

    5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

    6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu

     i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

    1. koszt żywienia dzieci pokrywają rodzice w 100 proc., w zależności od liczby spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z dołu:

   1. 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez

    organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.

    2. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie

    przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ

    prowadzący zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty, jak również opłaty

    za korzystanie z posiłków.

    3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń

    pracowników i kosztów utrzymania stołówki.

    4. Rodzic dziecka korzystającego z jednego, dwóch lub trzech posiłków zobowiązany

    jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w placówce z dołu.

    5. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków (śniadanie, podwieczorek, obiad):

    a) dzieci korzystających z trzech posiłków – 100 proc. stawki żywieniowej,

    b) dzieci korzystających z dwóch posiłków – 75 proc. stawki żywieniowej,

    c) dzieci korzystających z jednego posiłku (obiad) – 50 proc. stawki żywieniowej,

    d) dzieci korzystających z jednego posiłku (śniadanie) – 25 proc. stawki żywieniowej;

    1. wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków, ustala dyrektor

     w porozumieniu z intendentem i rodzicami na pierwszym zebraniu ogólnym,

     1) rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 10 dnia kolejnego

     miesiąca z dołu,

     2) opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola,

     3) wysokość opłaty za przedszkole jest wygenerowane przez system Jammik,

     4) zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca spowoduje

     rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.

   1. 6. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:

     

    1. systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu,

    2. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

    3. utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia

     przebywanie dziecka w grupie.

   1. 1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu

    dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

    2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem.

    Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej

    doręczenia rodzicom dziecka.

    3. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

     

   1. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:

    1. zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach

     kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty,

    2. umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,

    3. zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

   1. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

   2. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

   1. Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.

   2. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji

    i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.

   1. Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.

   2. Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowości przedszkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.

   3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości.

    Uzależnione są one od charakteru uroczystości.

   4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.

   5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej .

   6. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach przedszkolnych związanych z obchodami świąt państwowych.

   7. Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

    1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

    2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

    z dnia 29 grudnia 2016 roku.

   1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
   2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor

    przedszkola na dany rok szkolny. Znajduje się on w aktach osobowych pracowników.

   1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli,

    zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji

    rodziców.

   2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest,

    by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

   1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo -dydaktyczno -opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

     

   2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań.

    Nauczyciel w szczególności:

    1. organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
    2. ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady

     bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw

     ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków),

    3. wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
    4. uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
    5. dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin

     w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie

     z zatwierdzonym harmonogramem,

    6. nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (sprzątaczka, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
    7. nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
    8. współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
    9. informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).
   3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
   4. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją

    rady pedagogicznej:

    1. realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni,

     tygodnia, miesiąca,

    2. plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji

     dzieci,

    3. plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami

     proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą

     programową,

    4. część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi

     przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

   1. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
    1. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie

     i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji

     o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza

     się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,

    2. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
    3. opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie

     indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju

     dziecka,

    4. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
    5. stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
    6. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich

     kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

    7. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę

     pomieszczeń,

   2. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel

    otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy

    do jego możliwości.

   3. W pracy dydaktyczno -wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni

    psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.

   4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

    ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

   5. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
    1. uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
    2. przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
   1. organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
   2. organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących

    informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze,

   3. przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;
    1. uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
    2. prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
    3. informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
    4. systematycznego eksponowania prac dzieci.
   1. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

    dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez

    wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

   2. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie

    samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno -kulturalnej i przyrodniczej,

    wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

   3. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających

    z organizacji pracy w placówce.

   4. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci

    do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

   1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno -obsługowych jest zapewnienie

    sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego

    otoczenia w ładzie i czystości.

   2. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
    1. zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
    2. wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach.
   1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat.

    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

   2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.
   3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni

    psychologiczno-pedagogicznej.

   4. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
   5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

    1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka.

    W szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu

    opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

    1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka

    i możliwościami placówki,

    2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,

    3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,

    4)uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie

    z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

    5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

    6) zaspokajanie potrzeb własnych,

    7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

    8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,

    9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,

    10) zabawę i wybór towarzysza zabawy,

    11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

    12) wyrażanie własnych sądów i opinii,

    13) poszanowanie godności osobistej,

    14) tolerancję,

    15) akceptację,

    16) zrozumienie indywidualnych potrzeb,

    17) poszanowanie własności,

    18) indywidualne tempo rozwoju.

     

    2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

    i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),

    2) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,

    3) próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy–czterolatki),

    umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,

    4) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,

    5) wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,

    6) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,

    7) szanować wytwory innych dzieci,

    8) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

    1. 1) respektowanie niniejszego statutu,

     2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

     3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez

     rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

     4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

     5) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

     6) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich

     podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

     7) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

     8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

     9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

    1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

    2. Rodzice mają prawo do:

    1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy

     dydaktyczno -wychowawczej,

    2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
    3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
    4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności

     wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,

    5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
    6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu

     i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

    1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.

    2. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty, jak również opłaty

    za korzystanie z posiłków.

    3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.

    4. Rodzic dziecka korzystającego z jednego, dwóch lub trzech posiłków zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w placówce z dołu.

    5. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków (śniadanie, podwieczorek, obiad):

    a) dzieci korzystających z trzech posiłków – 100 proc. stawki żywieniowej,

    b) dzieci korzystających z dwóch posiłków – 75 proc. stawki żywieniowej,

    c) dzieci korzystających z jednego posiłku (obiad) – 50 proc. stawki żywieniowej,

    d) dzieci korzystających z jednego posiłku (śniadanie) – 25 proc. stawki żywieniowej;

    1. wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków, ustala dyrektor

     w porozumieniu z intendentem i rodzicami na pierwszym zebraniu ogólnym,

     1) rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 10 dnia kolejnego

     miesiąca z dołu,

     2) opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola,

     3) wysokość opłaty za przedszkole jest wygenerowane przez system Jammik,

     4) zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca spowoduje

     rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.

   1. 6. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:

   1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00-17.00 z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
   2. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami

    przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.

   3. Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie. Podstawa Programowa realizowana jest w godz. 8.00-13.00.
   4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
   5. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania

    przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie

    obowiązującej uchwały Rady Gminy Wojnicz.

   1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00-17.00 z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
   2. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami

    przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.

   3. Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie. Podstawa Programowa realizowana jest w godz. 8.00-13.00.
   4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
   5. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania

    przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie

    obowiązującej uchwały Rady Gminy Wojnicz.

  1. 1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę.

   2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej.

   3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.

   4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

   5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

   6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

   7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

   8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

   9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 do godz. 9.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.

   10. Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

   11. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.


   ROZDZIAŁ III

   ORGANY PRZEDSZKOLA

    

   § 10

    


   Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

    

   ROZDZIAŁ IV

   ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

    

   § 11

    

    

   § 12

   Praca wychowawczo-dydaktyczna

    

    

   § 13

   Arkusz organizacji przedszkola

   § 14

   Ramowy rozkład dnia

    

   § 15

   Funkcjonowanie przedszkola

    

   ROZDZIAŁ V

   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

    

   § 16

    

   § 17

   Oddziały przedszkolne

    

    

   § 18

   Plan pracy nauczycieli

    

    

    

    

    

    

   § 19

   Zadania pracowników administracyjno -obsługowych

    

   ROZDZIAŁ VI

    

   WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

   § 20

   § 21

   Zasady przyjęć do przedszkola

    

   Proces rekrutacji dzieci do przedszkola prowadzony jest w oparciu o odrębne przepisy.

   § 22

   Prawa i obowiązki wychowanków

    

   1) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie

    

   § 23

   Obowiązki rodziców

    

   Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

   § 24

   Prawa rodziców

    

    

   § 25

   Zasady odpłatności za przedszkole

    1. 1) rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 10 dnia kolejnego

     miesiąca z dołu,

     2) opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola,

     3) wysokość opłaty za przedszkole jest wygenerowane przez system Jammik,

     4) zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.

  1. § 26

   Skreślenie dziecka z listy wychowanków

    1. systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu,
    2. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
    3. utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia

     przebywanie dziecka w grupie.

   1. 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem.

    Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej

    doręczenia rodzicom dziecka.

    3. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

     

   1. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
   2. zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach

    kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty,

   3. umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
   4. zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
   1. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
   2. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.
   1. Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.
   2. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.
  1. 1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu

   dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

   § 27

   Współdziałanie organów przedszkola

    

    

    

    

   § 28

   Zasady rozwiązywania sporów

    

    

   § 29

   Ceremoniał

   1. Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.
   2. Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowości przedszkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.
   3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości.

    Uzależnione są one od charakteru uroczystości.

   4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.
   5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej .
   6. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach przedszkolnych związanych z obchodami świąt państwowych.
   7. Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

    1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

    2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

  1.  

   § 30

   Dokumentacja przedszkola

    

    

   ROZDZIAŁ VII

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   § 31

   1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

   2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową,

   za którą odpowiedzialny jest Dyrektor .

    

    

   § 32

   1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

   2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

   3. Z treścią statutu przedszkola można zapoznać się w gabinecie Dyrektora oraz na stronie internetowej przedszkola.

   4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Publicznego

   5. Statut Przedszkola Publicznego w Wojniczu w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

    

   Uchwalono

   Uchwałą nr 5 /2017/2018

   podczas zebrania Rady Pedagogicznej

   z dnia 02.11.2017 roku.

 1.  

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia Dowiedz sie wiecej o plikach cookiesPolityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information