Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Załącznik 1 do zarządzenia Burmistrza Wojnicza nr 40/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WOJNICZ

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne
 1. od 1 marca 2018 r. od godz. 9.00 do 8 marca 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli woli kontynuowania nauki w danej placówce.
 2. od 9 marca 2018 r. od godz. 9.00 do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00– złożenie wniosku

  o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 3. od 19 marca 2018 r. od godz. 9.00 do 3 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
  lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
  wymienionych w art. 150 ust.
  7 ustawy Prawo Oświatowe

 4. 4 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 5. od 5 kwietnia 2018 r. od godz. 8.00 do 11 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 6. 12 kwietnia 2018 r. godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 1. Postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
 1. od 21 maja 2018 r. od godz. 9.00 do 25 maja 2018 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku

  o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 2. od 24 maja 2018 r. od godz.. 9.00 do 30 maja 2018 r. do godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust 7 ustawy Prawo oświatowe.
 3. 4 czerwca 2018r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 4. od 5 czerwca 2018 r. od godz. 9.00 do 8 czerwca 2018r. do godz.15.00 –potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 5. 11 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WOJNICZ

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Informacje ogólne

  1. Zasady rekrutacji dotyczą przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych, dla których gmina Wojnicz jest organem prowadzącym.

Lp.

Placówka

Adres

Nr telefonu

Imię i nazwisko dyrektora

1.

Przedszkole Publiczne w Wojniczu

Ul. Krzywa 18, 32-830 Wojnicz

67 90 013

Katarzyna Kura

2.

Przedszkole Publiczne w Grabnie

Grabno 246

67 91 705

Barbara Trepa

3.

Przedszkole Publiczne w Biadolinach Radłowskich

Biadoliny Radłowskie 152

67 91 522

Renata Szeląg

4.

Przedszkole Publiczne w Łoponiu

Łopoń 105

67 91 311

Ewa Duda

5.

Szkoła Podstawowa w Wojniczu – oddziały przedszkolne

Ul. Rynek 30 , 32-830 Wojnicz

67 90 019

Dorota Wełna

6.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi – oddziały przedszkolne

Wielka Wieś 210

32-830 Wojnicz

67 91 212

Anna Maziarz

 

  1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny.

  2. Ilość wolnych miejsc określana jest po zebraniu przez Dyrektorów placówek deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016.

  3. Potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej odbywa się poprzez złożenie do Dyrektora przedszkola „Deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017”. Składanie deklaracji odbywa się w terminie od 22 lutego do 4 marca 2016 r.

  4. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

  5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora wybranego przedszkola publicznego/szkoły podstawowej. Wnioski wydawane są przez dyrektorów poszczególnych przedszkoli lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej gminy. Zgłoszenie można złożyć nie więcej niż do trzech przedszkoli.

  6. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego
   w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

  7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

  8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

  9. Świadczenia udzielane w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wojnicz w zakresie nauczania, wychowania i opieki, realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki.

 1. Etapy rekrutacji. Kryteria rekrutacji

  1. Do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wojnicz w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy.

  2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Wojnicz mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina Wojnicz nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolach publicznych/oddziałach przedszkolnych.

  3. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wojnicz na rok szkolny 2016/2017 obowiązują:

   • Kryteria ustalone w ustawie o systemie oświaty, rozpatrywane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z brzmieniem art. 22 UoSO, w roku szkolnym 2016/2017 pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci 6- 5- i 4-letnie ( 6l. Obowiązek szkolny; 4-5 letnie – prawo do wychowania przedszkolnego)

   • Kryteria dodatkowe, określone przez organ prowadzący, rozpatrywane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

I ETAP REKRUTACJI

 1. Każdemu kryterium przypisana jest określona ilość punktów, przy czym kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

25 punktów

2.

Niepełnosprawność kandydata

25 punktów

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

25 punktów

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

25 punktów

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

25 punktów

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

25 punktów

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

25 punktów

 

 

 1. Spełnianie wymienionych powyżej kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone dokumenty:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ,

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
   (Dz. U. poz. 132, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154, i 866);

 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Powyższe dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 3. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 4. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna nie uwzględni danego kryterium w trakcie rozpatrywania wniosku.

 5. Zgodnie z art. 20b ustawy o systemie oświaty „wielodzietność rodziny kandydata” oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast „samotne wychowywanie dziecka” oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

II ETAP REKRUTACJI

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji, bądź jeżeli w wyniku pierwszego etapu rekrutacji publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4 punkty

2.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola

2 punkty

3.

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj,bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie

2 punkty

4.

Dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2013 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2013 r.poz.1456 ze zm.

1 punkt

5.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły

1 punkt

6.

Zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-4-5 lat

1 punkt

 

 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna określa kolejność przyjęć. W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, zostaną utworzone listy rezerwowe dla poszczególnych roczników. W przypadku zwolnienia się miejsca Dyrektor ma prawo przyjąć dziecko z listy rezerwowej – miejsce zwolnione przez danego kandydata zajmuje dziecko z tego samego rocznika.

 2. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole publiczne/oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia( zgodnie z u.s.o.) roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszych zasad.

 3. W przypadku posiadania przez przedszkole/oddział przedszkolny wolnych miejsc dopuszcza się przyjęcie dziecka w ciągu roku szkolnego w sytuacji nagłych zdarzeń losowych np. zmiana miejsca zamieszkania.

 4. Rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego.

 1. Termin złożenia „ Wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola” wraz z załącznikami do dyrektora placówki

  od 7.03.2016 r.- do 24 03. 2016 r. do godz.15.00

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.20 ust.7 ustawy o systemie oświaty-

  od 14.03.2016 r od godz.9.00- 29.03.2016 r. do godz. 15.00

 3. Podanie przez komisję do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  30.03.2016 roku o godz.12.00

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  od 04.04.2016 r. od godz. 8.00 do 08.04.2016 r. do godz.15.00

 5. Podanie do pub licznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  11.04.2016 roku o godz.12.00

 

Postępowanie uzupełniające

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekutacyjnym

  od 12.04.2016 r. od godz.9.00 do 15.04.2016 do godz. 15.00

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.20 ust.7 ustawy o systemie oświaty-

  od 15.04.2016 do godz. 9.00- do 18.04.2016 r. do godz.15.00

 3. Podanie przez komisję do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  19.04.2016 r. o godz. 12.00

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  od 20.04.2016 r od godz.8.00 do 22.04.2016 r. do godz. 15.00

 5. Podanie do pub licznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  25.04.2016 r. o godz.13.00

 1. Postępowanie odwoławcze

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

  3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

  4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Termin składania: od 7 marca do 24 marca 2016r.

Miejsce składania: wybrane przedszkole

 

WYBRANA PLACÓWKA

Nazwa i adres przedszkola:

 

 

 

 

 1. Dane osobowe dziecka

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

 

 

 

 

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów

Imię

Nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 1. Adres zamieszkania rodziców i kandydata

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Gmina

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych

Imię

Nazwisko

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dodatkowe informacje - kryteria I etapu postępowania rekrutacyjnego

   1. Zgodnie z brzmieniem art. 22 UoSO, w roku szkolnym 2016/2017 pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci 6 – 5 - i 4 - letnie

Lp.

Kryterium

 

1.

 

Wielodzietność rodziny kandydata

 

TAK/NIE

2.

 

Niepełnosprawność kandydata

 

TAK/NIE

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

TAK/NIE

 

4.

 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

TAK/NIE

5.

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

TAK/NIE

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

TAK/NIE

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

TAK/NIE

 

 

Wyjaśnienie:

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów to odpowiednio:

Pkt. 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata /zgodnie z art. 20b ustawy o systemie oświaty „wielodzietność rodziny kandydata” oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci/

Pkt. 2-5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

Pkt. 6 - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

Pkt. 7 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 132, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154, i 866);

 

 1. Kryteria drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego

Lp.

Kryterium

 

 

1.

Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

 

TAK/NIE

 

2.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola

 

TAK/NIE

 

3.

 

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj,bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie

 

 

 

TAK/NIE

 

4.

 

Dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2013 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2013 r.poz.1456 ze zm.

 

 

TAK/NIE

 

5.

 

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły

 

 

TAK/NIE

 

6.

 

Zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-4 lat

 

 

TAK/NIE

 

Wyjaśnienie:

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów to odpowiednio:

Pkt. 1- oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

Pkt. 2- kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata

Pkt.3- oświadczenie rodzica zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu ( do 8 godzin i powyżej 8 godzin)

Pkt. 4.- oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

Pkt.5.- oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły

Pkt.6.- oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej opiekę

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Powyższe dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 1. Informacje dodatkowe

Kandydat w trakcie pobytu w placówce będzie korzystał z wyżywienia:

 • Śniadanie TAK / NIE

 • Obiad TAK / NIE

 • Podwieczorek TAK / NIE

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od…………………. do …………………….

Ilość godzin ………………………………………………....

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

…………………………………………………

 

…………………………………………………

/podpisy rodziców/opiekunów prawnych/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypełnia dyrektor placówki oraz Komisja rekrutacyjna

 

Data przyjęcia wniosku ………………………………………………………….

Decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata

Data

Ilość punktów

TAK/NIE

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….

/podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej/

 

 

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa placówki/

 

……………………………………………………………………………….

/podpisy rodziców/opiekunów prawnych/

 

Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydata do przedszkola

Data

Ilość punktów

TAK/NIE

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………......

/podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej/

 

 

DEKLARACJA O KONTYNUACJI EDUKACJI DZIECKA

W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Termin składania: od 22 .02. 2016r. DO 04.03 2016 r.

Miejsce składania: przedszkole, w którym dziecko pozostanie

 

CZĘŚĆ A

WYBRANA PLACÓWKA

Nazwa i adres przedszkola:

 

 

 

CZĘŚĆ B

PODSTAWOWE DANE DZIECKA

Dane osobowe dziecka

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Numer PESEL

 

Adres zamieszkania dziecka

Kod pocztowy

Ulica

Miejscowość

Nr domu

Nr lokalu

 

CZĘŚĆ C

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego I

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Kod pocztowy

Ulica

Miejscowość

Nr domu

Nr lokalu

Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego I

Telefon

Adres e-mail

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dane osobowe matki/opiekuna prawnego II

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Kod pocztowy

Ulica

Miejscowość

Nr domu

Nr lokalu

Dane kontaktowe matki/opiekuna prawnego II

Telefon

Adres e-mail

 

CZĘŚĆ D

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

 

godziny pobytu w placówce

 

od:

do:

 

 

TAK

dziecko posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

POSIŁKI W PRZEDSZKOLU

 

ŚNIADANIE

OBIAD

PODWIECZOREK

Pouczenia

Uprzedzony o odpowiedzialności prawnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości i wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

Jednocześnie zobowiązuję się do regularnego i terminowego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Data wypełnienia deklaracji:

 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych:

 

Data przyjęcia deklaracji przez placówkę:

 

 

 

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia Dowiedz sie wiecej o plikach cookiesPolityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information