Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W WOJNICZU


(koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w Ustawie o Systemie Oświaty i aktach wykonawczych do ustawy)

POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ. POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM.

POZWÓL MI WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM.

Konfucjusz
Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324)

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.
W wyniku samooceny sformułowano wnioski, na podstawie, których określono specyfikę przedszkola oraz wykazano kierunki dalszych działań.

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta Wojnicza. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród, znajduje się na terenie ogrodzonym.
Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują miasto Wojnicz oraz przyległe miejscowości.. Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane.
W przedszkolu funkcjonują 4 grupy. Dzieci mogą być rekrutowane do grup przedszkolnych jednorodnych wiekowo lub różnorodnych wiekowo.

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 4 sale dydaktyczne wyposażonew meble i pomoce dydaktyczne, szatnie dziecięce, małą salędo prowadzenia zajęć logopedycznych oraz informatycznych, duży ogród przedszkolny, zaplecze kuchenne, socjalne, sanitarne i administracyjne.

ROLA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola,

 • dyspozycyjni i taktowni,

 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz

poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola

 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,

 • stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe,

 • wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.


  WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

  Dziecko jest:
  ciekawe świata,
  ufne w stosunku do nauczycieli,
  radosne,
  aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
  twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
  uczciwe i prawdomówne,
  odpowiedzialne i obowiązkowe,
  kulturalne i tolerancyjne,
  świadome zagrożeń.

Model absolwenta:


Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli starszaka w oddziale 0, ponieważ:

a) wykazuje :

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

 • umiejętność współpracy w grupie,

 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

 • samodzielność,

 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

b) posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,

 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

 • podstawową wiedzę o świecie;

 • wiedzę i potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

c) umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

d) rozumie i przestrzega

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

 • zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

 • zasady kultury współżycia, postępowania.

e) zna:

 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe i europejskie

   

f) nie obawia się:

 • występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,

 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

 • wykazywać inicjatywy w działaniu,

 • wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:
życia i rozwoju,
swobody myśli, sumienia i wyznania,
aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
spokoju i samotności, gdy tego chce,
snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
wspólnoty i solidarności w grupie,
aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
nauki, informacji,
badania i eksperymentowania,
nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
zdrowego żywienia.Wizja Przedszkola

Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i zabawy. Nikt nam nie dał jakości w prezencie, ale sami wypracowaliśmy sposób planowania.
1.Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, nastawiona na  osiąganie sukcesu.
2.Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3.Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich odrębności.
4.Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
5.Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
6.Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
7.Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
8.Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
9.Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym

Misja Przedszkola

Nasze przedszkole:

1.Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3.Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4.Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5.Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6.Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.Cele strategiczne Koncepcji pracy Przedszkola

1.Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
2.Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
3.Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, działalność ruchową, muzyczną, plastyczną, zdrowotną, ekologiczną
CEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 201

Cele ogólne
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

3. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
4. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
6. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. 7. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 1. Sprawne zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

  CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
  2.Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka.
  3.Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
  4.Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
  5.Nauka przez aktywne działanie.
  6.Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
  7.Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności. 8.Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.
NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 • stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,

 • rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,

 • kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,

 • wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,

 • stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,

 • nauka przez aktywne działanie,

 • głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,

 • okazywanie sobie wzajemnej pomocy,

 • włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

 

CELE STRATEGICZNE SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju- wczesne rozpoznawanie uzdolnień i niedoborów oraz uwzględnianie ich w procesie wspierania indywidualnego rozwoju dzieci

 • Opracowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych

 • Systematyczne badanie umiejętności dzieci

 • Rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień

 • Podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej

 • Szczególną troską objąć dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym i materialnym

 • Wdrażanie dzieci do dobrej praktyki dnia codziennego / samoobsługa, troska o otoczenie, formy grzecznościowe, zachowania społeczne /

2. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia - zdrowie fizyczne,
psychiczne, społeczne

 • Wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się

 • Wrabianie nawyków umożliwiających zapobieganie szerzeniu się zakażeń wirusów grypy i innych chorób.

 • Wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową

 • Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie z emocjami

 • Wyrabianie umiejętności w zakresie ochrony zdrowia i życia swojego i innych.

 • Kształtowanie prawidłowych relacji społecznych

 • Wyrabianie postaw proekologicznych

3. Kształtowanie świadomości przynależności do społeczności lokalnej, narodowej i europejskiej poprzez poznawanie historii, obyczajów, tradycji, poszukiwanie wspólnych korzeni, uczenie dzieci tolerancji oraz rozbudzenie ciekawości poznawania i zdobywania informacji o otaczającym świecie- wykorzystanie projektu : „Słoneczne Przedszkolaki na Wojnickim Szlaku”

Zwiększenie s poczucia tożsamości regionalnej oraz poszanowanie miejscowych tradycji. W tym multikulturowym i dążącym do ujednolicenia świecie, dziecko nie powinno zapomnieć o swoich korzeniach. Mała Ojczyzna, to wszystko, co nas otacza: przyroda, architektura, ludzie i stworzona przez nich kultura. Lepsze poznanie i zrozumienie korzeni wpłynie na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą rzeczywistość, polską i europejską. 1. Rozwój strategii uczenia się przez całe życie

ZASADY PRACY
Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności
, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.METODY

 • metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,

 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne,

 • opowieść ruchowa,

 • gimnastyka ekspresyjna,

 • gimnastyka rytmiczna,

 • pedagogika zabawy,

 • gimnastyka mózgu,

 • Metoda Dobrego Startu,

 • Relaksacja,

 • Bajkoterapia,

 • zabawy paluszkowe,

 • Dennisona,

 • Batti Strauss

  Nauczyciele realizować będą w grupach program „Program adaptacyjny”, „Program Wychowawczy”, „Program Profilaktyczny oraz program zdrowotny, program pracy z dzieckiem zdolnym i potrzebującym wsparcia w zakresie wielostronnego rozwoju dziecka.


Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

nasze cele wychowania i nauczania,
działania zorientowane na dziecko,
aktualne pory roku,
święta i uroczystości,
tradycje przedszkola (kalendarz imprez), projekty ogólnopolskie


FORMY PRACY:

praca indywidualna
praca w małych zespołach
praca z całą grupą
„otwarte drzwi”
zabawy

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni dyrektor, który:
sprawuje nadzór pedagogiczny,
przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
pełni rolę pracodawcy,
organizuje pracę nauczycieli,
inspiruje nauczycieli do działania,
kieruje działalnością przedszkola, współdziała z wszystkimi organami przedszkola, utrzymuje kontakty z zewnętrznymi organami i instytucjami, reprezentuje przedszkole.

Na wniosek dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu jest wyznaczony nauczyciel, który zastępuje dyrektora w zakresie, do jakiego został upoważniony, wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem.

PODZIAŁ KOMPETENCJI

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

 • protokolant Rad Pedagogicznych,

 • lider WDN

 • współpraca z PPP

 • prowadzenie kroniki

 • badanie losów absolwentów

 • promocja przedszkola

 • dekoracja placówki

 • organizacja wycieczek

 • przyjmowanie nowych dzieci do przedszkola

 • praktyki studentów i opieka nad stażystami

 • święta z udziałem dzieci

 • współpraca z innymi instytucjami

 • współpraca lokalna, ogólnopolska i międzynarodowa

WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA

Współpraca ze studentami:

 • odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami


Współpraca zespołu pedagogicznego:

 • tworzenie zespołów zadaniowych (ewaluacyjnych)

 • tworzenie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • tworzenie rocznych planów pracy

 • ankiety

 • arkusze diagnostyczne

 • raporty

 • diagnozy

 • monitoring procesów zachodzących w przedszkolu

 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

   

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego

 • wszechstronny rozwój dziecka

 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami

 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy

 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,

 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.


Formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,

 • zebrania grupowe,

 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

 • konsultacje indywidualne,

 • prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),

 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),

 • organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,

 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,

 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
  konkursy, wycieczki,

 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.


WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

 • przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,

 • zapraszanie przedstawicieli (nauczycieli, przedszkolaków z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,

 • uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,

 • badanie losów absolwentów.


WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,

 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki,

 • kształtowanie świadomości przynależności do społeczności lokalnej, narodowej i europejskiej poprzez poznawanie historii, obyczajów , tradycji, poszukiwanie wspólnych korzeni, uczenie dzieci tolerancji oraz rozbudzenie ciekawości poznawania i zdobywania informacji o otaczającym świecie.

Współpraca z:

 • Urzędem Miasta Wojnicza ( akcje, konkursy, programy, sprawy organizacyjne),

 • Kuratorium Oświaty (szkolenia, akcje, konkursy, programy, projekty)

 • GOK w Wojniczu

 • Komendą Policji- bezpieczeństwo, konkursy, programy,

 • Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,

 • Biblioteką Miejską,

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 • SANEPID –em

 • Wojnickim Centrum Medycznym

 • Organizacjami, instytucjami, ośrodkami doskonalenia zawodowego,

 • stowarzyszeniem „ Dajemy Nadzieję”

 • Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych w Wojniczu


PROMOCJA PLACÓWKI

Cele:

pozyskiwanie przyszłych klientów -dzieci ,
nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
upowszechnianie w środowisku lokalnym roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,

 • dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym, krajowym

 • popularyzowanie wychowania przedszkolnego,

 • prowadzenie kroniki przedszkola, gazetki przedszkolnej oraz strony internetowej,

 • organizacja uroczystości,

 • zabieganie o notatki w prasie,

 • prezentacja w lokalnych mediach,

 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 • upowszechnianie informacji o przedszkolu w folderach, plakatachg


DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i przy udziale całego zespołu pedagogicznego, każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji.
Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i zmian.
Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych- nauczyciele pozyskają informację o akceptacji, przez jawne głosowanie.
ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

a) w zakresie bazy

   

 • konserwacja podłóg -parkietów w dwóch salach zajęć,

 • doposażenie kuchni

 • zakup ksero,

 • zakup kamery wideo lub aparatu fotograficznego

   

b) w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,


 • analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych,

 • dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,

 • planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

c) w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:


 • wspomaganie ,inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności, również językowych,

 • zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,

 • doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel

d) w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w kraju w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,

 • zapraszanie uczniów klas 0 na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 • kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach, kampaniach i projektach ogólnopolskich i europejskich.

Projekt Koncepcji Pracy Przedszkola został przygotowany przez zespół w składzie:

1. Katarzyna Kura- dyrektor

2. Ewa Molecka

3. Grażyna Mazela

4. Beata Piekarz

5. Wiesława Stefańska

6. Krystyna Michałek

 1. Marzena Wiśniowska – Hajdecka

Koncepcję Pracy Przedszkola Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Wojniczu zatwierdziła uchwałą nr 2 /2013/2014 do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej 29.08.2013. Koncepcja Przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości stosownym zarządzeniem dyrektora przedszkola.

5-LETNI PLAN ROZWOJU PLACÓWKI Wojnicz 2013Rok szkolny 2013/2014

 

Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”

 

ZADANIA

1.Wyrabianie sprawności i zdolności ruchowej dziecka w zabawie, grach i ćwiczeniach gimnastycznych oraz promowanie zdrowego stylu życia.

2. Promowanie wśród przedszkolaków bezpiecznych zachowań, wyrabianie umiejetności unikania zagrożenia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

CELE:

 

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody

 2. Pobudzanie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności

 3. Rozwijanie sprawności ruchowej

 4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

DZIAŁANIA:

1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu;

  2Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

-          prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi

-          prowadzenie zabaw i ćwiczeń przy dźwiękach muzyki

-          organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu

-          cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym

 

  3.Wykorzystywanie i wzbogacanie bazy materialnej poprzez:

-          zakup przyborów do ćwiczeń inspirujących do twórczej aktywności ruchowej,

-          wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje,

4.  Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:

-          prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka

-          organizacja olimpiady sportowej dla dzieci przedszkolnych gminy Głogówek

-          dzielenie się wiedzą o zdrowym stylu życia

-          organizowanie spotkań z lekarzami

-          wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów

 MONITOROWANIE

Zastosujemy narzędzia:

-          ankieta dla rodziców

-          ankieta dla nauczycieli

-          karty kontroli dokumentacji nauczyciela

-          arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci

-          hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą

 

EWALUACJA programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę  oraz na zebraniach z rodzicami.

 

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

OCZEKIWANE  EFEKTY

Dzieci:

-          uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów

-          wykazują sprawność fizyczną

-          dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają

-          łączą ruch z muzyką

-          posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej

 

Rok szkolny 2014/2015

 

Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci”

 

ZADANIA:

 

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

 

CELE:

Rozwijanie i eksponowanie wrażliwości muzycznej dziecka w różnych formach aktywności;

 1. Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki;

 2. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalno-tanecznych;

 3. Poznawanie instrumentów muzycznych;

 4. Wyzwalanie zainteresowań regionalną działalnością kulturalną;

 5. zaspokajanie naturalnej potrzeby działania;

 

DZIAŁANIA:

 

 1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu  z muzyką poprzez:

-          udział dzieci w koncertach muzycznych

-          śpiew indywidualny i zbiorowy

-          taniec

 

  2.Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki żywej oraz         z nagrań

  3.Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych  z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej

  4.Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:

-          udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej

-          organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola

 

5. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:

-          doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych

-          eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku

-           ćwiczenia emisyjne

-          śpiewanie i słuchanie piosenek

-          urządzanie w salach kącików muzycznych

-          samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu

-          łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań

-          opracowanie i wdrażanie programów  wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka

 

MONITOROWANIE

Zastosujemy następujące narzędzia badawcze:

-          arkusze ankiet

-          karty kontroli dokumentacji

-          karty obserwacji

-          arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci

-          hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą

 

EWALUACJA programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę  oraz na zebraniach z rodzicami.

 

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

OCZEKIWANE EFEKTY

Dzieci:

 

 1. Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne

 2. Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia  w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej

 3. Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną

 4. Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia , rytm, tempo)

 5. Grają na różnych instrumentach melodycznych i perkusyjnych

 6. Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną

 7. Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej

 8. Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej

 

 

Rok szkolny 2015/2016

 

Nasze emocje i uczucia”

 

ZADANIE

 

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych

 

CELE:

Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej;

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie;

 2. Poznanie własnych praw i obowiązków;

 3. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie;

 4. Rozwijanie zdolności plastycznych;

 5. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności;

 

DZIAŁANIA:

 

 1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci;

 2. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka;

-          systematyczne prowadzenie obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Prudniku;

-          podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych;

-          prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw;

 

  3.Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach;

  4.Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami;

  5.Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dzieci w świat wartości społecznych:

-          opracowanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie,

-          dostarczanie wzorów właściwego zachowania,

-          ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

 

  6.Organizowanie kiermaszów  świątecznych  z wytworami dzieci;

  7.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

MONITOROWANIE

Zastosujemy następujące narzędzia badawcze:

-          arkusze ankiet

-          karty kontroli dokumentacji

-          karty obserwacji

-          arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci

-          hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą

 

EWALUACJA programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę  oraz na zebraniach z rodzicami.

 

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

OCZEKIWANE  EFEKTY:

Dzieci:

 

 1. Znają własne prawa i obowiązki;

 2. Identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne;

 3. Podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych;

 4. Potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych;

 5. Rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego  współżycia w grupie;

 6. Chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej;

 7. Potrafią wyrażać stany emocjonalne  i uczucia  w działalności plastycznej;

 8. Posługują się różnorodnymi , zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu artystycznego.

 

 Rok szkolny   2016/2017

 

Dziecięca ekspresja werbalna”

 

ZADANIE

 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

 

CELE:

 

 1. Rozwijanie dzieci pod względem  emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną;

 2. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej              z przyjemnymi przeżyciami dziecka;

 3. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie  sprawdzonych      i nowatorskich rozwiązań;

 4. Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci, w tym kontynuacja wczesnej nauki czytania wg. I. Majchrzak;

 5. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

 

DZIAŁANIA:

 

 1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka  we wszystkich  sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in. drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne;

 2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji  werbalnej, m.in. :

-          układanie krótkich  opowiadań

-          zabawy słownikowe

-          nauka wierszyków, wyliczanek

-          tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni

-          poprawa emisji głosu i wyrazistości mowy

-          ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe, słuchowe, zabawy słowne

 

 1. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura)

 2. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć;

 3. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych

 4. Pozyskiwanie rodziców do współpracy, zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, czytanie bajek przez rodziców, teatr rodzicielski itp.

 5. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi

 6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym : domem kultury, muzeum regionalnym, galerią sztuki.

 

MONITOROWANIE:

Zastosujemy następujące narzędzia badawcze:

-          arkusze ankiet

-          karty kontroli dokumentacji

-          karty obserwacji

-          arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci

-          hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą

 

EWALUACJA programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę  oraz na zebraniach z rodzicami.

 

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

OCZEKIWANE EFEKTY:

 

Dzieci:

 

 1. Często uczestniczą w imprezach kulturalnych,

 2. Są śmiałe i otwarte na kontakty

 3. Poprawnie wypowiadają się

 4. Mają bogaty słownik

 5. Czynnie włączają  się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju  kompetencji językowych

 6. Obcują ze sztuką  w szerokim tego słowa znaczeniu

 7. Znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów

 8. Potrafi inscenizować teksty i odgrywać tzw. monirole

 9. Interesuje się tekstem i literami

 10. Podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy

11. Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia  w toku różnorodnych form aktywności własnej

Rok szkolny 2017/2018

 

Twórczy przedszkolak”

 

Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej wychowanków  w różnorodnych formach działalności.

 

CELE:

 

 1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferą uczuciowo-intelektualną;

 2. Rozwijanie swobodnego , twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej;

 3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwienie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych;

 

DZIAŁANIA:

 

 1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych;

 2. Tworzenie warunków do podejmowania działań artystycznych w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:

-          kąciki plastyczne

-          kąciki teatralne

-          skrzynie skarbów

-          ekspozycje prac dzieci

-          galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu

 

 1. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych      w środowisku

 2. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

-          teatrzyki w przedszkolu;

-          wystawy, galerie, koncerty

 

 1. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:

-          Akcja „Góra grosza”

-          Akcja zbierania plastikowych nakrętek dla dzieci potrzebujących pomocy medycznej i rehabilitacyjnej;

 

MONITOROWANIE

Zastosujemy narzędzia :

-          ankiety dla rodziców

-          ankiety dla nauczycieli

-           karty kontroli dokumentacji nauczyciela

-          arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci

-          hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą

 

-          narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służących do ich  ewaluacji

 

EWALUACJA programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę  oraz na zebraniach z rodzicami.

 

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

OCZEKIWANE  EFEKTY

 

 1. Znają różnorodne techniki plastyczne

 2. Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego

 3. Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych

 4. Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu

 5. Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej

 

Partnerzy

 

 1. GOK w Wojniczu

 2. Muzeum Regionalne – izba regionalna

 3. Oddział przy Szkole Podstawowej

 4. Szkoła Podstawowa

 5. ZSLiT w Wojniczu

 6. Stowarzyszenie „Dajemy Nadzieję”

 7. Przedszkola Gminy Wojnicz

 8. Wojnickie Centrum Medyczne

 9. Biblioteka Publiczna

 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wojniczu

 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu

 12. Urząd Miasta Wojnicza

 

Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach)

 

 

Ewaluacja skuteczności i efektywności  wdrożonych działań nastąpi  poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Zdiagnozujemy stopień realizacji  wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych.

Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania  przez nie oczekiwań klientów.

 

 

 

 

 

 

 

  

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia Dowiedz sie wiecej o plikach cookiesPolityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information